Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

UWAGA!

   28 stycznia 2020

W związku z zapytaniami dotyczącymi możliwości pozyskania środków na utworzenie działalności gospodarczej, informujemy, iż w najbliższym czasie przewidujemy realizację nowego projektu pn. „Drogowskaz na biznes 7”, dzięki któremu będzie można uzyskać bezzwrotną dotację na ten cel.

Szczegółowe informacje oraz regulamin projektu wraz z załącznikami zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej niezwłocznie po ich utworzeniu.

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która ukończyła 30 rok życia, zamieszkuje 1 z 4 powiatów (tj. powiat ostródzki, iławski, działdowski, nowomiejski) oraz należy do jednej z dwóch grup:

Grupa 1

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,tj. pozostające bez pracy, należy spełnić minimum jedno kryterium:
♦ osoby powyżej 50 roku życia i/lub
♦ kobiety i/lub
♦ osoby z niepełnosprawnością i/lub
♦ osoby długotrwale bezrobotne ( pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy) i/lub
♦ osoby niskowykwalifikowane ( tj. posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie);
Grupa 2
Osoby spoza grupy 1 , w tym.:
♦ Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych będących w trudnej sytuacji na rynku pracy;
♦ Osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu, osoby ubogie pracujące, odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, imigranci oraz reemigranci.

Więcej informacji podamy w najbliższym czasie, w chwili obecnej zachęcamy do regularnych odwiedzin zarówno naszej strony internetowej www.atut.org.pl jak i profilu na facebooku.


 

Drogowskaz na biznes 6