Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

ZARZĄDZENIE PREZESA ZARZĄDU

   24 maja 2004

Zarządzeniem nr 1/ISO Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" w Ostródzie z dnia 23 maja 2004 r. dot. wprowadzenia w FRP "ATUT" Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001:2001 wychodząc na przeciw potrzebom jakościowym klientów wprowadzono z dniem podpisania niniejszego zarządzenia organizację zarządzania jakością w oparciu o międzynarodową normę PN-EN ISO 9001wg jej wydania z 2001 roku.

ZARZĄDZENIE nr 1/ISO
PREZESA ZARZĄDU Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT"
w Ostródzie
z dnia 23 maja 2004 r.

dot. wprowadzenia w FRP "ATUT" Systemu Zarządzania Jakością spełniającego wymagania normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001:2001 Wychodząc na przeciw potrzebom jakościowym klientów wprowadzam z dniem podpisania niniejszego zarządzenia organizację zarządzania jakością w oparciu o międzynarodową normę PN-EN ISO 9001wg jej wydania z 2001 roku. Funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością przyjmuję osobiście z następującym zakresem obowiązków, niezależnych od obowiązków Prezesa Zarządu. Pracowników fundacji zobowiązuje do czynnego włączenia się w realizowany System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, poznawanie wymagań normy oraz ulepszania realizowanych przez agencje usług. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika. A. Struktura wewnętrzna i zależności.

 1. Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Jakości podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu FRP "ATUT",
 2. Zakres obowiązków i uprawnień Pełnomocnika ds. Systemu Jakości wynika z woli Zarządu, oraz wymagań międzynarodowych normy PN-EN ISO 9001:2001.

B. Pełnomocnik Prezesa ds. Systemu Jakości ponosi odpowiedzialność za:

 1. Prawidłowość i efektywność wdrażania systemu jakości zgodnie z wymogami normy.
 2. Weryfikację aktualizacje dokumentacji systemu jakości.
 3. Doprowadzenie firmy do uzyskania i utrzymania certyfikatu systemu jakości.

C. Podstawowy zakres działania:

 1. Nadzór nad dokumentacja Systemu jakości
 2. Zgłaszanie kierownictwu wszelkich uwag w przypadkach zagrażajacych jakości, oraz przygotowywanie i przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu jakości oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem.
 3. Pilotowanie i sterowanie szkoleniami z zakresu systemu jakości oraz innymi zapewniającymi wdrażanie i utrzymywanie zasad polityki jakości w tym nadzór nad ich przeprowadzaniem.
 4. Monitorowanie systemu jakości, określanie propozycji jego doskonalenia, planowanie i wprowadzanie działań korygujących w odniesieniu do systemu jakości.
 5. Inicjowanie działań organizacyjnych związanych z systemem jakości.
 6. Nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją całości dokumentacji związanej z systemem jakości.
 7. Dokonywanie oceny z osiągania celów Polityki Jakości FRP "ATUT".
 8. Wprowadzanie działań korygujacych i zapobiegawczych w celu doskonalenia systemu jakości.
 9. Wdrażanie zatwierdzanych procedur i instrukcji oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich przestrzeganiem.
 10. Planowanie auditów wewnętrznych i sterowanie auditami jakości.
 11. Przygotowywanie niezbędnych informacji dla kierownictwa Agencji w sprawach przeglądów systemu jakości przeprowadzanych przez kierownictwo.
 12. Aktualizacja i wdrażanie systemu jakości w przypadku zmian organizacyjnych i działań korygujących.
 13. Przygotowywanie wymaganych dokumentów w celu wystąpienia do firmy certyfikującej o nadanie FRP "ATUT" certyfikatu potwierdzającego wdrożenie sytemu jakości.
 14. Współpraca z firmą certyfikującą.

D. Uprawniony jest do:

 1. Wnioskowania do Zarządu o wprowadzenie zmian systemowych, organizacyjnych i innych, które okażą się niezbędne do wdrażania i utrzymania systemu jakości w Agencji.
 2. Działania w imieniu Prezesa Zarządu w sprawach systemu jakości - w tym w przypadkach ustalonych w dokumentacji systemu do wydawania poleceń i podejmowania decyzji w sprawach systemu jakości.
 3. Kontaktowania się z jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz podpisywania pism wewnętrznych dotyczących systemu jakości.
 4. Pobudzanie inicjatyw pracowników firmy do wykonywania prac nad ulepszaniem systememu jakości oraz dokonywania oceny ich prac.
 5. Egzekwowania terminów i jakości opracowań zgodnych z wymaganiami norm dotyczących systemu jakości.
 6. Przeprowadzania przeglądów i oceny postępu wdrażanego systemu jakości.
 7. Zatwierdzania procedur, formularzy oraz innych dokumentów dotyczących systemu jakości.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Do wiadomości: Wszyscy pracownicy FRP "ATUT" Ostróda, dnia 24 maja 2004

Prezes Zarządu Wojciech Zalewski


 

Drogowskaz na biznes 6