Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Pożyczki, Poręczenia

 

 

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych

przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT"


na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu

w dniu 06.11.2009 r. otrzymał dokapitalizowanie w wysokości


3.547.069,13 zł

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury"

na lata 2007 - 2013

OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

 

Tytuł projektu:
„Dokapitalizowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach"

 

Obszarem realizacji projektu jest województwo warmińsko - mazurskie.

Przedsiębiorstwa nowopowstałe bądź nie posiadające historii kredytowej, których okres funkcjonowania na rynku jest krótszy niż 12 miesięcy, będą
w głównej mierze mogły liczyć na wsparcie funduszu.
Oferta funduszu skierowana jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorców planujących pozyskanie środków z pożyczki bądź z kredytu na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT" udzielać będzie
poręczeń do wysokości 80% wartości kredytu bądź pożyczki.

 

 

Nowe umiejętności to większe możliwości