Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Kodeks Postępowania Etycznego

ZASADY

§ 1

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT" przestrzega przepisów prawa, działa zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz respektuje zasady etyki w swojej działalności.

§ 2

Zasady etyki w Fundacji "ATUT" wywodzą się z ogólnospołecznych norm moralnych, przy czym zachowania pracowników wykazują szczególny stopień staranności, rzetelności, sumienności, uczciwości i profesjonalizmu.

§ 3

Fundacja "ATUT":

 • przestrzega zasad postępowania etycznego,
 • postępuje zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
 • równo traktuje wszystkich klientów,
 • zapewnia jednoznaczność zawieranych umów i ich przestrzega,
 • zapewnia kompletność i wiarygodność informacji,
 • świadczy usługi wynikające z kompetencji Fundacji,
 • szanuje klienta i inne Ośrodki KSU,
 • zapewnia poufność informacji o klientach,
 • kieruje się solidnością w działalności finansowej,
 • zachowuje zasady uczciwej współpracy w grupie konsultantów i Ośrodków KSU,
 • zachowuje szczególną ostrożność w wysuwaniu oskarżeń w stosunku do innych ośrodków o działalność nieetyczną,
 • dąży do podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników i konsultantów; wymaga od nich działań zgodnych z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 • unika konfliktów międzyludzkich oraz stosuje obiektywną ocenę wyników pracy,
 • dąży do polubownego załatwiania sporów.

 

Nowe umiejętności to większe możliwości