Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Fundusz Poręczeń Kredytowych RPO WiM II

 

 

 

 

Fundusz Poręczeń Kredytowych

przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT"

na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu
      w dniu 27.12.2012 r. otrzymał dokapitalizowanie w wysokości

 

524.597,90 zł

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury"

na lata 2007 - 2013

OŚ PRIORYTETOWA 1: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.2. Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu

Poddziałanie 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe

 

Tytuł projektu: „Dofinansowanie Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach"

 

Obszarem realizacji projektu jest województwo warmińsko - mazurskie.

Przedsiębiorstwa nowopowstałe bądź nie posiadające historii kredytowej, których okres funkcjonowania na rynku jest krótszy niż 12 miesięcy, będą w głównej mierze mogły liczyć na wsparcie funduszu. Oferta funduszu skierowana jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorców planujących pozyskanie środków z pożyczki bądź z kredytu na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach Funduszu Poręczeń Kredytowych

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT" udzielać będzie poręczeń do wysokości 80% wartości kredytu bądź pożyczki.

 

 

 

 

Nowe umiejętności to większe możliwości