Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 3c/57

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 171 z dnia 2005.08.10

   10 sierpnia 2005

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na roboty budowlane: wykonanie remontu i modernizacji pawilonu szkoleniowego w miejscowości Faltyjanki, gmina Miłomłyn

POZYCJA 40314

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ostróda: wykonanie remontu i modernizacji pawilonu szkoleniowego w miejscowości Faltyjanki, gmina Miłomłyn

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT", do kontaktów: Wojciech Zalewski, ul. Mickiewicza 32, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 646 79 57, fax 089 646 29 56, e-mail: sekretariat@atut.org.pl

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie, Wojciech Zalewski, ul. Mickiewicza 32, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 646 78 57, fax 089 646 78 57, e-mail: sekretariat@atut.org.pl, www.atut.org.pl.

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie, Wojciech Zalewski, ul. Mickiewicza 32, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 646 78 57, fax 089 646 78 57, e-mail: sekretariat@atut.org.pl, www.atut.org.pl.

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT w Ostródzie, Wojciech Zalewski, ul. Mickiewicza 32, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 646 78 57, fax 089 646 78 57, e-mail: sekretariat@atut.org.pl, www.atut.org.pl.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie remontu i modernizacji pawilonu szkoleniowego w miejscowości Faltyjanki, gmina Miłomłyn.

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Remont i modernizacja pawilonu szkoleniowego w miejscowości Faltyjanki gmina Miłomłyn.

Zakres robót remontowych i modernizacyjnych:

- wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych wewnętrznych,

- wzmocnienie konstrukcji nośnej pawilonu,

- wykonanie nowych podkładów i posadzek,

- wymurowanie nowych ścianek działowych oraz zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych,

- wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynny i rur spustowych,

- wymiana stolarki okiennej zewnętrznej ze szkłem termoizolacyjnym,

- wymiana i wstawienie nowej stolarki drzwiowej,

- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem gr. 12 cm z obłożeniem cegłą klinkierową elewacyjną,

- wykonanie nowych tynków, naprawa starych oraz wykonanie nowych powłok malarskich,

- wykonanie sufitów podwieszonych z płyt g-k na ruszcie stalowym,

- wykonanie okładzin ściennych z płytek glazurowanych w sanitariatach,

- wykonanie nowych posadzek TARKET, terakota, gress,

- wykonanie nowych wewnętrznych instalacji wod-kan., c.o., wodociągowej, wentylacji mechanicznej,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wewnętrznych (oświetleniowa, odgromowa, gniazd wtykowych, siłowa)

Szczegółowy zakres prac określa kosztorys.

Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego..

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Faltyjanki, gmina Miłomłyn, woj. warmińsko-mazurskie.

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.21.40.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60.000 EURO, zgodnie z pkt II 1.3.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 15.06.2006;

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 15.000 PLN.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące

warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) zatrudniają minimum 40 osób;

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych;

6) wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;

7) udokumentują, iż w okresie ostatnich 5 lat należycie wykonali co najmniej 5 zamówień obejmujących prace budowlane o wartości co najmniej 500.000 PLN..

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert:

Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie pod względem:

cena brutto za realizację zamówienia - 50%

termin realizacji zamówienia - 20%

warunki płatności za wykonane roboty - 30%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 16.09.2005, cena - 30 PLN.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23.09.2005 godzina 10:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.09.2005, godzina 10:15, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 32.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.1.2.

2) Data wysłania ogłoszenia: 02.08.2005.


 

Drogowskaz na biznes 6